سری جدید گردهمایی روزهای یکشنبه

بنیاد کانادا وایران سری جدید گردهمایی روزهای یکشنبه را با عنوان”  دیدار “

تقدیم می کند.

موضوع این برنامه: ” شناخت استاندارد هاى سلامتى در كانادا و داشتن زندگى سالم تر “